Články

NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM

- V první řadě musí platit: „ Právo-Práce-Poctivost“.

- Musí skončit arogance vůči občanům. Po přehodnocení priorit a zlepšení komunikace s občany se musí svolávat nejméně 3x ročně pro občany diskusní forum za přítomnosti všech vedoucích odborů. Komunikovat s podnikateli,myslivci,rybáři, zahrádkáři,hasiči,sportovci,důchodci ZTP a dalšími občanskými sdruženími.

- Dále se zavazujeme,že zabráníme spekulativním prodejům majetku města a hlavně nezdůvodněnému rozprodeji pozemků.

- Přehodnotíme uzavřené smlouvy a v případě zjištěné nevýhodnosti součinnosti s právním oddělením budeme usilovat o nápravu.

- Realizujeme v praxi závěry personálního auditu vypracované firmou Efektive Zlín s důrazem na novou organizační strukturu,případně sloučení některých odborů, jako například Odbor výstavby a Odbor živnostního prostředí.

- Budeme prosazovat,aby pracovníci města sloužili občanům a poskytovali kvalitnější servis.

- Prověříme výběrová řízení, zejména tam, kde je zřizovatelem město a napravíme případná zjištěná pochybení.

- Do komisí prosadíme v rámci občanské kontroly odborníky,zejména do Výboru bytové a dopravní komise, kteří budou pro jejich činnost přínosem.

- Prosadíme kontroly usnese Rady města a zastupitelů města za poslední léta,zda nedocházelo k neoprávněným změnám mezi vyhlášenými usneseními a jejich písemnou podobou. O totéž se bude jednat u Hospodářské správy a přidělování bytů.

- Zahraniční služební cesty pravidelně vyhodnotíme a budeme sledovat zda splnily svůj účel

zvláště v ekonomické oblasti.

- Práci obecní policie budeme směřovat na veřejný pořádek a ochranu majetku města občanů a podnikatelů.

- Vytvoříme detašované pracoviště v západní lokalitě Bruntále.Omezíme jízdy vozidly tam, kde to nebude účelné.

- Prověříme ve spolupráci s odborníky PČR možnosti nové organizační struktury Obecní policie, kde strážníci by měli vykonávat hlavně pochůzkovou službu v noční době.

- V případě získání dostatečné důvěry ve volbách přijmeme nezbytná opatření v dceřiných společnostech TEPLO a.s. , Technické služby s.r.o., tak , aby došlo ke zprůhlednění v hospodaření větší informovanosti občanů.

- Prosadíme rozšíření zeleně ve městě a budeme kontrolovat pravidelnou údržbu veřejných prostranství a ploch.

- Zařadíme do rozpočtu města prostředky na opravu přístupových cest ke garážím v lokalitě na Chelčického ulici

- Budeme prosazovat rozšíření MHD tak, aby autobusové spojení bylo zajištěno ve všech částech města k důležitým centrům

- Budeme pokračovat v rychlejším tempu a lepší kvalitě oprav místních komunikací,chodníků,mostů, a lávek s důrazem na bezbariérovost.

- Prosadíme kontrolu bezbariérových přístupů k nově vznikajícím veřejným objektům v rámci akcí mobilita pro všechny.

- Podpoříme individuální výstavbu rodinných domů v lokalitě za mlékárnou.

- Budeme prosazovat prodej bytů tam, kde projeví o jejich koupi zájem alespoň 80% nájemníků.

- V městském parku budeme prosazovat dětské hřiště pro předškolní děti,dále dráhu pro dětské cyklisty a městský park koncipovat tak, aby ho maximálně mohli využívat rodiče s dětmi.

- Budeme prosazovat, aby odpovědi na dotazy občanů byly podávány včas a v dostatečném rozsahu.

- Vážení voliči, v případě našeho úspěchu se nebudeme vyhýbat včasnému projednávání problémů a přijímání schválených závěrů. Nebudeme se vyhýbat konstruktivní diskusi se sportovci, myslivci, zahrádkáři, důchodci, zdravotně postiženými , podnikateli,dobrovolnými hasiči, a ostatními, což bylo dosud vedením města opomíjeno.

- Budeme se snažit co nejrychleji zvětšit prostor občanům v diskusi při jednáních zastupitelstva z dvakrát tři na dvakrát pět minut k jedné věci. Nechceme , aby město Bruntál bylo v budoucnu předmětem sdělovacích prostředků v negativním slova smyslu. Budeme prosazovat transparentnost v důležitých věcech týkajících se veřejného života i prostřednictvím městského tisku Náš domov.

Vážení voliči,zánikem mnoha firem v Bruntále(Moravolen, ČSAO, Seliko-Limova, Okresní archiv, celnice, pekárna, okresní vojenská správa, část Telecomu, SME a jiné) jsme ztratili mnoho pracovních příležitostí. Proto je třeba zřídit pracoviště, jehož náplní bude orientace na trhu práce a přilákání nových investorů do naší aglomerace.

Poněvadž nejsme zatíženi nesprávnými kroky z minulosti a ani žádnou provázanosti s předcházejícími vedeními tohoto města, nemáme důvod zametat problémy pod koberec.

HNUTÍ OTEVŘENÁ RADNICE